ފ. އަތޮޅުން ގދ. އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ފ. އަތޮޅުން ގދ.އަތޮޅަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މިއަދު ނެރުނު ވައިޓް އެލާޓްގައި ބުނެފައިވަނީ، ފ. އަތޮޅުން ގދ. އަތޮޅާއި ދެމެދުގެ ރައްތަކަށް ހަވީރު 16:30 އިން މިރޭ 21:30 އާއި ދެމެދު ބޯކޮށްވާރެވެރި، ގުގުރުން އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށްއޮތް ވަގުތުތަކުގެ މޫސުން ލަފާކޮށް މެޓް އޮފީހުން ބުނީ، މެދުރާއްޖެތެރެއާއި ދެކުނުގެ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރުމާއެކު ގުގުރާނެ، މީގެތެރެއިން ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރެވެހުން އެކަށީގެން ވޭ. އުތުރު އަތޮޅުތަކަށް މެންދުރުފަހުން ކެރީގެއަސަރުކުރުމާއެކު ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

މެދުރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރު އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށާއި ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވެފައި ވިލާގަނޑުގައި ގަދަ ވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހުރިހާފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަކީ އެދެވިގެން ވާކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!