ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓެސްޓިން ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަދާ ކޮވިޑް ޓެސްޓްގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑރ. ފާތިމަތު ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދަޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޓެސްޓް ކުރުމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އައިދްފައިވާ ކަމަށާއި ރާއްޖެ އެކު ޒޯންތަކަށް ބަހާލައިގެން ޓެސްޓިން ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ހއ، ހދ އަދި ށ އަތޮޅުގައި މިވަގުތު ދުވާހަކު 60 ޓެސްޓް ކުރެވޭ ކަމަށާއި އެ އަދަދު 200 އަށް އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ނ، ރ، ބ، ޅ، ގެ އެ ޒޯންގައި މިވަގުތު ޓެސްޓިން ކެޕޭސިޓީ އަކީ ދުވާލަކު 80 ކަމަށެވެ. މާލެ އަތޮޅު، ކ، އއ، އަދި އދ އަތޮޅުގައި މިވަގުތު 1000 އާއި 1300 އަދަދަކަށް ޓެސްޓް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގދ، ތ، ލ މި އަތޮޅުތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ދިުވާހަކު 40 ޓެސްޓް ކުރެވޭ ކަމަށައި ގއ، ގދ ގައިވެސް 40 ޓެސްޓް ދުވާހަކު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ދުވާލަކު 60 ޓެސްޓް މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ކަމަށްވެސް ވިދަޅުވިއެވެ.

މީހާރު ރާއްޖެއިން ޓެސްޓް ކުރެވޭނީ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ފެސިލިޓީ، ނ. މާފަރުގައި ޕްރައިވެޓް ލެބްއެއްގައި ޕީސީއާރް ޓެސްޓް މިވަގުތު ކުރެވެމުންދާ ކަމަށާއި ރ އުނގޫފާރު އަދި ބ. އޭދަފުށީގައި ޖީން އެކްސްޕާޓް ބޭނުން ކޮށްގެން ޓެސްތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!