ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީ އިން ބަލަނީ

ދ. ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓު އިބްރާހިމް ޝާހިދު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވި ޖޭއެސްސީގެ މި އަހަރުގެ 63 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ އިބްރާހީމް ޝާހިދުގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއްވެސް އެކުލަވާލާފައެވެ.

މިމައްސަލަ ބެލުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ ފަނޑިޔާރެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާނުކުރާކަމަށް ބެލެވޭތީކަމަށް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހީމް ޝާހިދުގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ކޮރަޕްޝަނާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި ގުޅިގެން ޖޭއެސްސީން ކުރި ތަޙުޤީޤު ސާބިތުވެ ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މުޙައްމަދު މަޢުޞޫމް މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ދާދިފަހުން ޖޭއެސްސީންވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ނަމަވެސް އެ މައްސަލާގައި ޖޭއެސްސީން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމައި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށައަޅަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް މަޢުޞޫމް ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!