އަންނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިނިމަމް ވޭޖު ތަންފީޒު ކުރަން ފާސްކޮށްފި

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ދާއިރާތައް ހިމަނައި 2021 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މިނިމަމް ވޭޖު ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި މި އިސްލާހު އިޖުތިމާއީ ކޮޮމިޓީއާއި އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ދިރާސާ ކުރި ރިޕޯޓަށް ވަނީ ވޯޓަށް އަހާފައެވެ. އެގޮތުން މި އިސްލާހު ފާސްވީ 55 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކުއެވެ.

ފާސްކުރި އިސްލާހުގައި މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅަން ހިމަނާފައި ވަނީ އިންފޮމޭޝަން އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސިނާއަތް، ސިއްހީ ދާއިރާ، ތައުލީމީ ސިނާއަތް، ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތް، މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރި ކަމުގެ ސިނާއަތް، މެރިޓައިމްގެ ސިނާއަތް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ އިތުރުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުގެ ސިނާއަތާއި މެދުފަންތީގެ ސިނާއަތެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅަން ލަފާދޭނީ ވޭޖް ބޯޑުން ކަމަށް ވާއިރު، އެ ލަފާދޭތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓަރު އަމުރެއް ނެރެން ވާނެ ކަމަށް އިސްލާހުގައި ވެއެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅަން އަމުރު ނެރެން ޖެހެނީ ވޭޖް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން މިނިސްޓަރެވެ.

އެ ބިލުގެ ދަށުން ނެރޭ ފުރަތަމަ އަމުރަށް އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަން ވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެގޮތުން، 11 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ބޯޑުގެ ޗެއާޕާސަންއަކަށް ވާނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާއި ހަތަރު ދާއިރާއެއް ތަމްސީލުކުރާ ހަތަރު ޖަމިއްޔާއަކުން ކަނޑައަޅާ މެމްބަރަކާއި މަސައްކަތްތެރީން ތަމްސީލުކުރާ ފަސް މެމްބަރެއް އެ ބޯޑުގައި ހިމެނޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅަން ލަފާދޭނީ ވޭޖް ބޯޑުން ކަމަށް ބިލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި އެ ލަފާދޭތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ކުޑަކޮށް ދެވޭ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓަރު އަމުރެއް ނެރެން ވާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެގޮތުން ދެވޭ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ހިނގާނެ ހަރަދުތަކާއި އިގްތިސާދީ ކަންކަމަށާއި ގައުމުގެ ފުދުންތެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރަން ވާނެ ކަމަށް ބިލުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓަރު ނެރޭ އަމުރަކީ ފުރިހަމަ ގާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާ އެ އަމުރު ރައްދުވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން އެ އަމުރަކަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމް އެއްޗެއް ކަމަށް ބިލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅައި ނެރޭ އަމުރުގައި މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭ ވަރާއި މަސައްކަތުގެ ބަޔަކަށް ޖެހޭ އަދަދާއި އިތުރުގަޑީގައި ލިބޭ މިންވަރު ކަނޑައަޅަން ވާނެ ކަމަށް ބިލުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެ އުޖޫރައިގެ މައުލޫމާތު ވޭޖް ބޯޑުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއިން އެދިއްޖެނަމަ ދޭން އެންގުމުގެ ބާރު ބިލުން ބޯޑަށާއި މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ދީފަ އެވެ.

އެ މައުލޫމާތު ނުދީފި ނަމަ 50،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބިލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!