އެމްސީއާ ނުލާ 15 ދުވަހު ސަލާމް ބުނެވޭ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅާ، އަހަރަކު 15 ދުވަހު ސަލާމް ބުނެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފަސްކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުތައް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ 55 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކުއެވެ.

އަހަރަކު 15 ދުވަހު ސަލާމް ބުނެވޭގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ކޮންމެ ސަލާމަކަށް މުވައްޒަފުން އެމްސީ ހުށަހަޅާން ޖެހޭ ގޮތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަދަލު ކުރުމަށެވެ. ކުރިން އޮންނަ ގޮތުން އެމްސީއެއް ހުށަހެޅުމުން ނޫނީ މުވައްޒަފަކަށް ވިދިވިދިގެން ދެ ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ސަލާމް ނުނެގޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި މުސާރަ ލިބޭ ގޮތަށް އަހަރަކު ގިނަވެގެން 30 ދުވަސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

މިހާރު ގެނައި އިސްލާހުން ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރާ 30 ދުވަހުގެ ތެރެއިން 15 ދުވަސް، ވިދިވިދިގެން ދެ ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު ނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓާ ނުލައި، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!