ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަވާ ސަފީރަކަށް ޝަހީބު އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުން ފާސް ކޮށްފި

ސިންގަޕޫރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމުގެ މަޤާމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް އިބްރާހީމް ޝަހީބަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދެއްވައިފިއެވެ.

މިމައްސަލަ ދިރާސާ ކުރައްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީންނެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަޤާމު މިހާރުވެސް ފުރުއްވަމުންގެންދަވާ އިބްރާހީމް ޝަހީބަކީ އެމިނިސްޓްރީގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވަމުން އަންނަ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާއަށް ރުހުން ދެއްވާފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 58 ވޯޓުންނެވެ.

1991 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ޚިދުމަަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ އިބްރާހީމް ޝަހީބަކީ ކެރިއާ ޑިޕްލޮމެޓެކެވެ. މިފަހުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރުންނަކީވެސް ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ކެރިއާ ޑިޕްލޮމެޓުންކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!