ހަށިގަނޑަށް އަރާމެއް ހޯދަން ބޭނުން ތަ؟ ނިކަން ސިއްރުން މި ކިޔާބަލަ!

ބުރަ ދުވަހެއް ނިންމާލުމަށްފަހު ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވަނީ ހަށިގަނޑަށް އަރާމެއް ހޯދުމަށެވެ. އެކަމަކު ހަށިގަނޑަށް އަރާމެއް ލިބެނީ ހިތާއި ސިކުނޑިއަށް ހަމަޖެހުން ލިބިގެންކަން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ހަދާނުން ކައްސާލައެވެ. މިހަމަޖެހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ދިރިއުޅުމާއި ގުޅިފައިވާ ގުޅުންތަށް ވަރުގަދަކުރަން ޖެހެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ތިމާގެ ބައިވެރިޔާއާއި ގުޅުން ކުޑަވިޔަ ނުދީ ދަމަހައްޓަން ޖެހެއެވެ.

މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތަށްތަށް ހުރެއެވެ. އޭގެތެރެއިންވެސް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަންކަން ހުންނާނެއެވެ. ތިމާގެ ބައިވެރިޔާއާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްޓަކައި ރަގަނޅު ވަގުތެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ނުހުންނާށެވެ. ދެމީހުން ދިމާވުމުން ކޮންމެވެސް މައުލުއަކަން ވާހަކަ ފައްޓާށެވެ. އާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަދަން ބޭނުންނުވާނަމަ ހިނި އަންނަފަދަ ވާހަކައެއް ހިއްސާކޮށް ދެމީހުން އެކީ އުފާކުރާށެވެ.

  • ދެމަފިރިން އެކުގައި އަވަހަށް ނިދަން އާދަކުރާށެވެ. އެހެނީ ޖެހިގެން އަންނަދުވަހު ދެމީހުންވެސް އެކުގައި ތެދުވެ ހިތްހަމަޖެހޭ ވާހަކަތަކަކާއެކު ހެދުނުގެ ނާސްތާއަށް ފަހު ދުވަސްފެށުމަކީ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ހެދުނުގެ އެވަގުތުކޮޅަށްޓަކައި ރޭގަނޑު އަވަހަށް ނިދުން މުހިއްމެވެ.
  • އޮފީސް ނޫނީ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ ހިތް ނުތަނަވަސްވުންތަށް ގެއަށް ގެނެސް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ގުޅުމަށް ނުގެންނާށެވެ. އެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ބައިވެރިޔާއާއި ހިއްސާކޮއްލުން އެންމެ ރަގަނޅެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެހެން މީހަކަށް އޮންނަ ރުޅިވެރިކަން ގޭގައި ތިބި ކަމާ ނުގުޅޭ މީހުނަށް ބޭލުމުގެ ފައިދާއެއްނެތެވެ.
  • އަބަދުވެސް ދެމީހުންގެ ހުވަފެންތަކާއި ލަޑުދަނޑިތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާށެވެ. އަދި އެކަންކަން ހާސިލްވަމުންދާވަރު ބަލާ ފާހަގަކުރާށެވެ.

ކިޔަމުންދާއިރު މިއީ ވަރަށް އާދައިގެ ކަންކަން ކަމުގައި ހީވެދާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީވެސް އޭގެ ޒާތުގައި ކުޑަ، ނަމަވެސް ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮބަދަލުތަކެއް ގެނުވާނެ ކަންކަމެވެ.