ކުޅުދުއްފުށިން ނެގި ހުރިހާ ރެންޑޮމް ސާންޕަލްތައް ނެގެޓިވް

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނެގި ހުރިހާ ރެންޑޮމް ސާންޕަލްތައް ނެގެޓިވްވެއްޖެ.

ކުޅުދުއްފުށިން ރެންޑޮމް ސާމްޕަލް ނަގާފައި މިވަނީ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެއަށް ފޮނުވި ކުއްޖެއް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓްވް ވުމާ ގުޅިގެން ނެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި އިއްޔެ ކުޅުދުއްފުށިން 72 ރެންޑޮމް ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު މިހުރިހާ ސާމްޕަލްއެއްވެސް ވަނީ ނެގަޓިވް ވެފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!