ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުން 40 ރަށެއްގައި އަދި 16 ރިސޯޓެއްގައި

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުން 40 ރަށެއްގައި އަދި 16 ރިސޯޓެއްގައި މި ވަގުތު އެބަތިބި ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

 • މަގިލި
 • މ. މުލަށް
 • ފ. ބިލެއްދޫ
 • ފ. ނިލަންދޫ
 • ފ. ދަރަނބޫދޫ
 • ދ. ކުޑަހުވަދޫ
 • ދ. މީދޫ
 • ދ. ރިނބުދޫ
 • ތ. ތިމަރަފުށި
 • ތ. އޮމަދޫ
 • ލ. ގަން
 • ގއ. ދާންދޫ
 • ގއ. ވިލިނގިލި
 • ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
 • ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
 • ގދ. ތިނަދޫ
 • ސ. ފޭދޫ
 • ސ. ގަން
 • ސ. ހިތަދޫ
 • ސ. މަރަދޫ

މި 40 ރަށުގައި 91 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި އެބަ ތިއްބެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!