އާއިލާ ނުރުހުނަސް ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމުގެ ބާރު ފުލުހަށް

އާއިލާއިން ހުއްދަ ދޭން ދެކޮޅު ހެދި ނަމަވެސް، ޖިނާއީ ކުށަކާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ ހަގީގަތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި މަރުވެފައިވާ މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސްޓް މޯޓަމެއް ހެދުމުގެ އިހުތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ދޭން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކަށް ބަދަލުގެނެސް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއިން އެ ބިލު ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ނިމިދި ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ޕޯސްޓް މޯޓަމް ހެދުމުގެ އިހުތިޔާރު ފުލުހުންނަށް ދީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 1-75 ގެ ގޮތުގައި މާއްދާއެއް އިތުރުކުރަން ވަނީ ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އެމާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ ޕޯސްޓް މޯޓަމް ފުލުހުން ހަދަން ވާނީ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ފޮރެންސިކް ޕެތޮލޮޖިސްޓެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަމަށެވެ.

އަދި އެގޮތުން ހަދާ ޕޯސްޓް މޯޓަމް ރިޕޯޓު ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކޯޓުތަކުން ބަލައިގަންނަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެ އެވެ.

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ކޮމިޓީން ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަކީލަކު އައްޔަނުނުކޮށް ފުލުހުންނަށް ސުވާލުކުރުމަށް ލިބޭ 24 ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތު، 48 ގަޑިއިރަށް އިތުރުކުރުން ހިމެނެ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!