ދަތުރުކުރުން ރައްކާތެރިކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންކުރުމެއް ވީއައިއޭއަށް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކައުންސިލްއެއްކަމަށްވާ އެއަރޕޯޓް ކައުންސިލް އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ދޭ ދަތުރުކުރުން ރައްކާތެރި އެއަރޕޯޓެއްކަމަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ “އެއަރޕޯޓް ހެލްތް އެކްރެޑިޓޭޝަން” ވެލަނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

މިއީ ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑު ހުރީ ރަނގަޅަށްކަން ކަނޑައަޅައިދޭ މިންކުރުމެކެވެ. ވެލާާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ރީޖަންގައި މިމިންކުރުން ލިބުނު 2ވަނަ އެއަރޕޯޓެވެ.

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅަން ފަށާފައިވަނީވެސް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައެވެ. އެއަރޕޯޓްގެ ރައްކާތެރިކަން މިންކުރުމުގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެއަރޕޯޓް ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށްވަނީ ބަލާފައެވެ.

އަދި ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އެއަޕޯޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި، އެއަރޕޯޓުުން ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތްކަށްވެސްވަނީ ބަލާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!