އެމްއެންޑީއެފްއިން ޚާއްސަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް މިމަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދާނެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ޚާއްސަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެމްއެންޑީއެފް އިން ބާއްވާ ޚާއްސަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ސެޕްޓެމްބަރު 07ން 10ށް، ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 06:00ން 18:00ށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

ތަމްރީނުގައި ވައިގެ ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް

1. ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރު/ ޕައިކޯޓެކްނިކްސް: މެޝިން ގަން ފަޔަރިންގ

2. ވައިގެ ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ ދުރުމިން: 5000 މީޓަރ

3. ވައިގެ ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ އުސްމިން: 100 މީޓަރ

4. ވައިގެ ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ ތިރިމިން: ސީ-ލެވެލް

ޅ. ވަން އެންޑް އޮންލީ ކަނުހުރާގެ އިރުއުތުރުން 05 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ތަމްރީނުގައި ބަޑިޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!