ފަރެސްމާތޮޑާއިން މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!