ނައިފަރު ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޅ. ނައިފަރު ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ..

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!