މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ތިލަފުށީ ބޭރުން ފެނިއްޖެ

ސިނާއީ ރަށް ތިލަފުށީގެ ބޭރުން ކަނޑުމަތީގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިމީހާގެ ހަށިގަނޑު ފެނިގެ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 0836 ހާއިރު ކަމަށެވެ. މިހާރު މިޙާދިސާއާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުންދާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މިޙާދިސާއާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!