ޚާއްސާ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދިވެހި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީ މީހަކު ޙައްޔަރުކޮށްފި

ޚާއްސާ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދިވެހި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީ މީހަކު ޙައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އއ. ތޮއްޑޫގައި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ އުމުރުން 31 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް 28 އޮގަސްޓް 2020 ގައި ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށެވެ.

މިމައްސަލާގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނަކު ވަނީ ޙައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!