މަރުވެފަައި އޮތް މީހެއް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މައްސަލަ ބަލަނީ

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް އަށް ގެންދިޔަ 21 އަހަރުގެ އަންހެނަކު، ގެންދިޔަ އިރުވެސް ނިޔާވެފައިވާ މައްސަލައެއް މިރޭ 23:42 އެއްއައިކަންހާއިރު ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ހާމަ ކުރައްވާފިއެވެ.

މި މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުން ދަނީ ބަލަމުން ކަމުގައި ފުލުހުން ހާމަ ކުރެއްވިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!