މެންބަރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް ރީތި ގޮތަކަށް ހައްލު ކުރަން ޖެހޭ: މަހުލޫފު

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިިލީހަށް ވެއްދުމަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެންބަރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް ރީތި ގޮތަކަށް ހައްލު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ވަނީ އިތުބާރުގެ އެ. މައްސަލާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވާފަ އެވެ. ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު އުޅެން ޖެހުނު ގޮތް ހަނދާން ކޮށްލި ނަމަވެސް މިފަދަ ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެންމެ އިތުބާރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ އަދި މިހާރުގެ ކެބިނެޓްގައި އެންމެ ހީވާގިކޮށް ފެންނަ، މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ވެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވަނީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ވަރަށް ގާތް ކަމެއް އޮންނަ މެންބަރުންތަކެއް ކަމަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ. އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ވައްދާ ގަރާރުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި އެ މަނިކުފާނާއެކު އިތުރު 20 މެންބަރަކު ސޮއި ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ޔަގީންވެފައި ވެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ވަޒީރުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުންނާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ އަދި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ވަޒީރުން ކަމަށެވެ. ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މަޖިލިސްގެ ތެރެއިން ވެސް ކުރަމުންދާއިރު، ދާއިރާގެ ކަންކަން ނުވުމަކީ މެމްބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވާނެކަން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ސިޔާސީ ވަކި ކަމެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ކުރާކަން ހާސިލްނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލީ އާޒިމްއަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުކުރައްވާ މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ވަޒީރުކަމުން ދުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެގެން ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ހަލާކުކޮށްލުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި، މަގާމު ގެއްލިދާނެތީ ބިރު ނުގަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވިހާ ގޮތަކަށް އަމަލުނުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ އަލީ އާޒިމް ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންނެވީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް މަގާމުގައި ހުންނެވުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަބަދު އެފްއެމްއޭ ތަޅަން ނުހުރެވޭނެ ކަމަށާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!