ޑްރަގުގެ ވިޔަފާރިންނާއި ކޮރަޕްޝަން ހިންގައިގެން ގެންނަ މުދާ ދައުލަތަށް ނަގަނީ

މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ނެގޭ މުދަލާމެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ގައި ހޯމަ ދުވަހު އާއްމުކޮށްފައިވާ އުސޫލުގައި ބުނާ ގޮތުން ދައުލަތަށް ނެގޭ ފައިސާ އާއި ނެގޭ މުދަލުން ލިބޭ އާމްދަނީ ޖަމާކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވަންވާނެއެވެ. އެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ނެގޭނީ، ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަމަށް އުސޫލުގައި ބުނެއެވެ.

ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ އަމުރުގައިވާ ފައިސާ ހުރީ ބޭންކް އެކައުންޓެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ، ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ކޯޓު އަމުރު، އެ އެކައުންޓެއް އޮތް ބޭންކަކަށް ހުށަހެޅުމުން، ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު އެ އެކައުންޓުން އުނިކޮށް، މި އެމްއެމްއޭގެ އެކައުންޓަށް އެ ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނެއެވެ.

އަދި ދައުލަތަށް ނެގޭ މުދާ ބަހައްޓަންވާނީ ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ. އަދި، ނައްތައިލެވޭ މުދާ ފިޔަވައި ދައުލަތަށް ނެގޭ އެންމެހައި މުދާ، މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވިއްކާލަންދެން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް އަދި އެ މުދަލުގެ އަގު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ދަށްވެގެން ނުދާނެ ގޮތަކަށް ބަލަހައްޓަންވާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ބަލަހައްޓަންވާނީ، އެ މުދަލަކުން މަންފާ ލިބެމުންދާނެ ގޮތަކަށެވެ.

ދައުލަތަށް ނެގޭ މުދާ، ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ވިއްކާލުމުގެ ނުވަތަ ކުއްޔަށްދިނުމުގެ އިހްތިޔާރު، ކަމާބެހޭ އިދާރާ އަށް ލިބެއެވެ. ދައުލަތަށް ނެގޭ މުދާ ވިއްކާލަންވާނީ، އެ މުދަލަކަށް ކޮމްޕެޓިޓިވް ރަނގަޅު އަގެއް ލިބޭނެ ގޮތަކަށެވެ.

އަދި ދައުލަތަށް ނެގޭ މުދަލަކީ ހިއްސާ ހިމެނޭ ގޮތުން ސެކިއުރިޓީސް ކަމަށްވާނަމަ، އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެ ސެކިއުރިޓީސް ވިއްކާލަންވާނެ ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނެއެވެ. ދައުލަތަށް ނެގޭ ސެކިއުރިޓީސް ފިޔަވައި، އެއްލައްކަ ރުފިޔާއަށް ވުރެ އަގު ބޮޑު މުދާ ވިއްކާލަންވާނީ އާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެވިފައިވާ ބީލަމެއްގައެވެ.

ކަމާއިބެހޭ އިދާރާއިން، އެ ފައިސާއެއްގެ ނުވަތަ އެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް “ހެޔޮ ނިޔަތުގައި އަމަލުކުރާ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ހައްގެއް” އޮވެދާނެ ފަރާތްތަކުން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް، ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ކުރާ ކޯޓު އަމުރު ނެރެފައިވާ ތާރީހުން ފެށިގެން ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން، ދެ ހަފުތާ ވަންދެން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި އެ ކޯޓު އަމުރެއް ޝާއިއުކުރަންވާނެއެވެ.

ޝާއިއުކުރާ ތާރީހުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ކޯޓަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށްވެސް އެ ގަވާއިދުގައި ބުންޏެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!