ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިރުއޮއްސި 6:18 ހާއިރު އެވެ. ރޯވެފައި ވަނީ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގައި އޮތް ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައެވެ.

އެއާޕޯޓްގެ ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމުން ވަނީ އެ ސަރަައްދަށް ގޮސް މިހާރު އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!