ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން ވީއައިއޭއަށް 30 ޖެޓް އަދި މާފަރު އެއަރޕޯޓަށް 9 ޖެޓް

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ފަތުރުވެރިންނަށް އަލުން ހުޅުވާލިފަހުން މިހާތަނަށް ފަތުރުވެރިންނާއެކު ވީއައިއޭއަށް 30 ޕްރައިވެޓް ޖެޓު އަދި މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް 9 ޖެޓު ޖައްސައިފިއެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު، ވީއައިއޭ މެނޭޖުކުރާ އެމްއޭސީލުން ހާމަކުރާގޮތުގައި މި އަދަދަކީ އެހެން އަހަރުތަކުގެ މި މުއްދަތާއި އަޅާ ބަލާއިރު މަދު އަދަދެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަހަރުގެ ކުރިއަށް އޮތީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހައި ސީޒަން އަށްވުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރައިވެޓު ޖެޓުތައް ރާއްޖެއަށް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ހާމަކުރެއެވެ.

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަކުގެ އަދަދު ވަރަށްބޮޑަށް އިތުރުވެގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ދުވަސްތަކުގައި 15 ޖެޓްވެސް ޖައްސާކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނެއެވެ.

މާފަރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު މެނޭޖްކުރާ އައިލެންޑު އޭވިއޭޝަނުން ހާމަކުރާގޮތުގައި ޖުލައިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 9 ޕްރައިވެޓު ޖެޓު އެއަރޕޯޓަށް ޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި، މި ޖެޓުތަކުގައި ރާއްޖެއަށް 89 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!