ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން މިހާތަނަށް 67 ރިސޯޓެއް ގައި އަލުން ޙިދުމަތް ދޭން ވަނީ ފަށާފަ

ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ 67 ރިސޯޓެއް އަލުން ހުޅުވާ ޙިދުމަތް ދޭން ވަނީ ފަށާފައެވެ. ރާއްޖޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 166 ރިސޯޓެއް ހިންގާއިރު، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލި ދުވަހުވެސް 32 ރިސޯޓެއް ވަނީ ހުޅުވާފައެެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށްބަލާއިރު، ޓްރާންސިޓު ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިހާރުވަނީ 13 ތަނަކަށް ހުއްދަ ދީފައެެވެ. މީގެތެރޭގައި މާލޭގައި ހިންގާ 7 ތަނަކާއި، ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ 5 ހޮޓަލެއްގެ އިތުރުން ހުޅުލޭ އައިލެންޓު ހޮޓެލް ހިމެނެއެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ގެސްޓުހައުސްތަކާއި ހޮޓެލްތައް ހުޅުވުމަށް ހުއްދަ ދޭނެ ވަކި ތާރީޙެއް ސަރުކާރުން އަދި އިޢުލާންކޮށްފައެެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަންނަމަސް ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސްތައް ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވާލެވޭ ވަރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކުރައްވައެވެ.

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 8 ލައްކަ 50 ހާސް ޓުއަރިސްޓުން ރާއްޖެ ގެނައުމެވެ. އަދި މިއާއެކު ރާއްޖެއަކީ ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ކޯވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ އާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ ދަށުން ފުރަބަންދުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ސަރުކާރުން ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ މާޗުމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!