ހިޔާ ފުލެޓް ވަރޗުއަލްކޮށް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފޭސްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފުލެޓް، ހައުސިން ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ވަރޗުއަލްކޮށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ހިޔާ ފުލެޓް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުމަށް ނިންމާ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމަށްފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައެވެ. ހިޔާ ފުލެޓުގެ ބާލާލުމަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލީ މިދިޔަ މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެޗްޑިސީން ބުނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާއެކު، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ހިޔާ ފުލެޓް ބެލުމަށް އާންމުން ގެންދިއުމަށް ނިންމި ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެނެސް އެތަން ވަރޗުއަލްކޮށް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެޗްޑީސީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަމުންދާ ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ހިޔާ ފުލެޓް އާންމުންނަށް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމާފައިވަނީ ހިޔާ ފުލެޓުގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ކުޑަކަމަށާއި، އިމާރާތްކުރުމާއި ޑިޒައިނުގެ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގާއިމް ކުރި ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، އެ ފްލެޓްތަކަށް ވަންނަން 8 މަސް ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!