އެމްޓީސީސީގެ ޚިދުމަތްތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް ސެޓިފައިކޮށްފި

އިންޓަނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ ސްޓެންޑަޑައިޒޭޝަން (އައިއެސްއޯ) ގެ ކޮލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ކަމަށްވާ އައިއެސްއޯ 9001:2015 ސެޓްފިކެޓް އެމްޓީސީސީން ހާސިލްކޮށްފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އިންޓަނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސްޓެންޑަޑައިޒޭޝަން (އައިއެސްއޯ) ގެ ކޮލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމަށް ސާރޓިފައިކޮށްފައިވާ ދިވެހި މަދު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން، ކުންފުނީގެ ހުރިހާ އޮޕަރޭޝަނެއް ސާރޓިފައިކުރެވުނު ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި މިހާރު އެމްޓީސީސީ ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ.

ސާރޓިފައިކުރެވުނު އެޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި، ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޚިދުމަތް، ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތް، ލޮޖިސްޓިކް ޚިދުމަތް، އާންމު ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން، އިންޖީން، ސްޕެއަރ ޕާޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ވިއްކުމާ ޑިސްޓިރިބިއުޓްކުރުން، ފަޅު ފުންކުރުމާއި ބިންހިއްކުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން އިންޖިނިއަރިންގ އަދި ޑޮކިންގގެ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެމްޓީސީސީއަށް އެ ސެރޓިފިކޭޓް ހާސިލްކުރެވުމަކީ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު ފަހުރުވެރި ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށާއި ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި ކުންފުންޏަށް އޮތް އިތުބާރު އިތުރުކުރުމަށް ކެނޑިނޭޅި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ހެއްކެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، މިއީ ފެށުމެއް ކަމަށާއި، ދެންއޮތް މަރުހަލާއަކީ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ސާރޓިފިކޭޝަން ދެމެހެއްޓުންކަމަށެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ޚިދުމަތްތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރަށް ސެޓިފައިކޮށްފައިވާއިރު، އެކުންފުނިން ދަނީ މިއަހަރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް، ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެމްޓީސީސީގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އެމްޓީސީސީއަށް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި 248 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި ފައިދާގެ ގޮތުގައި ވަނީ 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައެވެ.

2 ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީސީސީއަށް 248 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ކޮންޓްރެކްޓިންގ މަސައްކަތުން 176 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައި. މީގެއިތުރުން ޓްރޭޑިންއިން 21 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު، ބިން ހިއްކުމުން 41 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް ވިޔަފާރިން 8 މިލިއަން ރުފިޔާ އެމްޓީސީސީއަށް ލިބިފައިވޭ. އަދި މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީސީސީން 75 މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާއިރު، 14 މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ވަނީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލާފައެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ ސްޓެންޑަޑައިޒޭޝަން (އައިއެސްއޯ)ގެ 9001:2015 ސްޓޭންޑަޑަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކޮމިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެވެ. މިސިސްޓަމަށް އެމްޓީސީސީ ސާޓިފައިކޮށްދީފައިވަނީ މަޝްހޫރު އެސްޖީއެސް (ޔުނައިޓެޑް ކިންގޑަމް) އިންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!