ފޮޓޯ: ގޫގުލް

މި ދެދުވަހު މީރާ ބަންދު ނަމަވެސް އޮންލައިންކޮށް ފީތައް ދެއްކޭނެ

މިއަދާއި މާދަމާ މީރާގެ އޮފީސް ބަންދުވާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މީރާއިން ބުނީ މިއަދާއި މާދަމާ މީރާގެ އޮފީސް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޯވިޑް19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު އޮފީސްތައް މި ހަފްތާގައި ބަންދުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މީރާއިން ބުނީ މިއަދާއި މާދަމާ މީރާގެ ކައުންޓަރުތައް ބަންދުވިނަމަވެސް އެ އިދާރާއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހާ ޓެކުހާއި ފީތައް މީރާގެ އޮންލައިން ޙިދުމަތް ވާރުޕޭ އަދި މީރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މީރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ އެހެނިހެން ހިދުމަތްތައް ވެސް އޮންލައިންކޮށް ހޯދޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި މީރާއަށް ގުޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 9821415 އަށް ވައިބާ މެދުވެރިކޮށް މެސެޖު ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!