IruOnline

ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން އިޔާދަ ކުރަން ގޮވާލާ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތައް ރީބޫސްޓް ކުރަން ސަރުކާރުން އެހީތެރިވެދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

އެ ގަރާރުގައި ބުނެފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުން އައިސް، ދުނިޔޭގެ ވައިގެ ބަނދަރުތައް ހުއްޓި މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ވެސް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތަށް ގެނެސް، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި، ސްވެނިއާ ސޮޕްތަކުގެ އިތުރުން ދިވެހި އިގްތިސޯދުގެ ކުދި، މެދު އަދި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގަމުންދާ އެންމެހާ ވިޔަފާރިތައް ކުއްލި ގޮތަކަށް ހުއްޓުމަށް މަޖުބޫރުކުރެވިގެން ދިޔަ ކަމަށް ޖާބިރުގެ ގަރާރުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ވަނީ ކުއްލި ލޮޅުމެއް އައިސް އިނދަޖެހިފަވާ ޙާލަތެއްގައިކަަށް ޖާބިރުގެ އެ ގަރާރުގައި ވެއެވެ.

އިތުރަށް އެ ގަރާރުގައި ވަނީ މި ވިޔަފާރިތަކަކީ ދިވެހި އެންމެހާ އާއިލާތަކާއި ގުޅިފައިވާ އަދި ޒަމާނުއްސުރެ މި ވިޔަފާރިތައް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް ހާލުގައި ޖެހި، އެ އާއިލާތަކުގެ ދުވަހުގެ ކޮއްތު ނުލިބޭ ފަނދަ އަނދަވަޅަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ވިޔަފާރިތަކުގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާތީ ހުށަހަޅާ ޤަރާރެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ކުދި، މެދު އަދި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އެ ވިޔަފާރިތަކުގެ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓި، ދިވެހި ސަރުކާރުން މި ދަނޑިވަޅުތަކަށް ވިޔަފާރިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގެއްލުންތައް ފުރިހަމައަށް އެސެސްކުރުމަށް އެ ގަރާރުގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އަދި އެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތައް އަލުން އިޔާދަކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ނަމަވެސް، ދިވެހި ސަރުކާރުން އެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް އިއާދަކުރުމަށް ލާޒިމުކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެ ގަރާރުގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

  1. އެއުޅެނީ ޕާޓީ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ދައުލަތުން ލާރިގަނޑެއް ދޭންވެގެން.

    0
    0

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!