IruOnline

ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތް ދެމުން ދަނީ 61 ރިސޯޓަކުން

މިދިޔަ މަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލި ފަހުން މިހާތަނަށް އޮޕަރޭޝަން ފަށާފައި ވަނީ އެންމެ 61 ރިސޯޓުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. 

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމާއެކު ރިސޯޓުތައްވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިދިޔަމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުއަލުން ހުޅުވާފައިވާއިރު، ރިސޯޓްތައްވެސް ދަނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވާލަމުންނެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގައި 166 ރިސޯޓެއް ހިންގާއިރު، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލި ދުވަހުވެސް 32 ރިސޯޓެއް ވަނީ ހުޅުވާފައެެވެ.

މީގެއިތުރުން ބ. އަތޮޅު އަމިއްލަ ފުއްޓާއި، މާލެ އަތޮޅުން މާގިރި ހޮޓެލް އަދި ހުޅުލޭ އައިލެންޑު ހޮޓެލްގެ އިތުރުން ގއ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ މާކުއާ މޯލްޑިވްސް ކޫއްޑޫއަށް ޓްރާންސިޓް ހޮޓެލްގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ސަފާރީތަކަށްވެސް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ފަތުރުވެރިންނަށް ޙިދުމަތްދިނުމުގެ ހުއްދަ މިހާތަނަށް 22 ސަފާރީއަކަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދީފައެެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!