IruOnline

އަނެއްކާވެސް އިތުރު އެޕްތަކެއް އިންޑިއާއިން މަނާކޮށްފި

އަނެއްކާވެސް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކަށް ނިސްބަވްތާ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް އިންޑިއާގައި މަނާކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީން ބުނީ ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކަށް ނިސްބަތްވާ، ނުވަތަ ގުޅުން އޮންނަ 47 އެޕްލިކޭޝަނެއް އިންޑިއާގައި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުގެ 47 އެޕްލިކޭޝަނެއް އިންޑިއާގައި މަނާކޮށްފައިވާއިރު، މިދިޔަ ޖޫންމަހު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ ޓިކްޓޮކް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކަށް ނިސްބަތްވާ ނުވަތަ ގުޅުން އޮންނަ 59 އެޕްލިކޭޝަނެއް އިންޑިއާގައި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައެވެ.

އިންޑިއާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީން ބުނީ އެންމެފަހުން މަނާކުރި 47 އެޕްލިކޭޝަނަކީ، ފުރަތަމަ މަނާކުރި އެޕްލިކޭޝަންތަކާ ގުޅުން އޮންނަ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއްކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކްލޯންކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ހިމެނެއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދަނީ އިތުރު 250 އެޕްލިކޭޝަން މަނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަމުންނެވެ. މަނާކުރަން އުޅޭ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި، މަޝްހޫރު ގޭމް، ޕަބްޖީއާއި ގިނަ ބަޔަކު ވިޔަފާރިކުރާ އަލީ ބާބާ އެޕްލިކޭޝަންވެސް ހިމެނެއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބުނާގޮތުން މި އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ސަބަބުން އެޤައުމުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. އަދި އެޕްލިކޭޝަންތައް މަނާކުރީ އެޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންކަމަށްވެސް އިންޑިއާގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!