IruOnline

އާސަންދަ އަށް ކުރި ހަރަދު 599 މިލިއަނަށް

އާސަންދަ އަށް ކުރި ހަރަދު 599.8 މިލިއަނަށް އަރައިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެެ އާމްދަނީ އާއި ހަރަދުތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް އާސަންދަ އަށް 599.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާއިރު މިދިޔައަހަރުގެ މި މުއްދާއި ހަމައަށް އާސަންދަ އަށް ހަރަދުކޮށްފައިވަނީ 560.2 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އާސަންދައަށް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 950.8 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އާސަންދަ އަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޖުތިމާއީ ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސްގެ ނިޒާމެވެ. ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އިންޑިއާ އާއި ސްރީލަންކާ އަދި މެލޭޝިއާ އިންވެސް އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ދިވެހިންނަށް ލިބެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!