67 ޕަސެންޓް މީހުން ފުރަބަންދަށް ލުއިދޭން ބޭނުންވި: ސަރވޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމަށް އިއުލާނުކުރި ފުރަބަންދަށް ލުއި ދިނުމަށް 67 ޕަސެންޓް ރައްޔިތުން ބޭނުންވިކަމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ، އެމްއެންޔޫގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

މި ސަރވޭއަކީ ކޯވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމަށް އިޤްތިޞާދީގޮތުންނާއި، އިޖްތިމާޢީގޮތުން ކޮށްފައިވާ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ސަރވޭއެކެވެ. އެޗް.ޕީ.އޭ.އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ، އެމް.އެން.ޔޫ ގުޅިގެން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ސަރވޭގެ ދެވަނަ ބުރުގައި 2517 މީހުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 2638 މީހެއްގެ ފަރާތުން ސަރވޭއަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުން ލިބިފައިވާކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން ވިދާޅުވިއެވެ. އެޗް.ޕީ.އޭއިން ވަނީ މި ސަރވޭގެ ދެވަނަ ބުރުން އެއްކުރެވުނު މަަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ހިމެނޭހެން ފުރަތަމަ ރިލީޒް އާއްމުކޮށްފައެވެ.

ސަރވޭގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ރިލީޒްގައި އެޗް.ޕީ.އޭއިން ވަނީ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ފުރަބަންދުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިނުމާއި، ކޯވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ކަންކަން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދާގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ސަރވޭގެ ބައިވެރިންދެކޭގޮތް ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި 67 އިންސައްތަ މީހުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދޭން ފެންނަކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 50 އިންސައްތަ މީހުން އެކިއެކި މަރުހަލާތަކަށް ބަހާލައިގެން ގައިޑްލައިންތަކާއެކު ފުރަބަންދަށް ލުއިތަކެއްދޭން ފެންނަކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، 15 އިންސައްތަ މީހުން ބުނަނީ ގައިޑްލައިންތަކާއެކު މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެއްކޮށް އުވާލުމަށެވެ. އަދި ގައިޑްލައިންތަކަކާއި ނުލާ ލުއިދޭން 2 އިންސައްތަ މީހުން ބޭނުންވާއިރު، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭން ނުފެންނަކަމަށް 33 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 ރިސްޕޮންޑެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ފަސް ރިސްޕޮންޑެންޓުން އެކަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެ ޓެސްޓުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި 85 ޕަސެންޓް މީހުން ނެގެޓިވް އެވެ. އަދި 12 ޕަސެންޓް މީހެއްގެ ނަތީޖާ އަދި ނުލިބި ހުރި އިރު ތިން ޕަސެންޓް މީހުން ވަނީ ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ކަމަށްވެސް ދިރާސާއިން ދައްކަ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!