ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް އޮންލައިން ކޮށްފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށްފި އެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އިން މިއަދު ބުނީ، އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ‏ޑީއެންއާރު (ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން)ގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް އުސޫލުން ދެމުން އައި ހިދުމަތަށް ވަނީ ބަދަލުތައް ގެނެސްފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޑީއެންއާރުގެ ހިދުމަތްތަކަށް އެދި ދެން ހުށަހެޅޭނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، އެ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުވެސް މީގެ ފަހުން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އެ ޑިޕާޓްމަންޓުވެ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ހޯދުމަށް ވެބް އެޑްރެސް ⁦‪dnr.gov.mv‬⁩ ބޭނުންކުރުމަށް ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!