އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ފޮނަދޫގައި ގާއިމުކުރާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި

އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމަށް ލ. ފޮނަދޫއިން ބިން ކަނޑައެޅުމާއި މަޝްރޫއަށް އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި މިއަދު އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ.

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި އެއްބަސްވުމަކީ އެކްސެލެރޭޓިން ރިނުއުވަބަލް އެނާޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާޖީ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުމަށް ފޮނަދޫއިން ބިން ކަނޑައެޅުމާއި މަޝްރޫއަށް އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފޮނަދޫ ކައުންސިލާއިއެކު ސޮއި ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގައި އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަޖްވަދު މުސްތަފާ އެވެ. އަދި ފޮނަދޫ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ރިޔާޒް އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!