އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމަށް ވޯކް ވިސާއާއެކު އިތުރު ހުއްދައެއް ނަގަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދައިފި

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން އަންނަ ބިދޭސީން ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި އުސޫލު މިއަދުން ފެށިގެން ބާތިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

މިދިޔަ މާޗުމަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީނަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެވެނީ ޙާއްސަ ހުއްދައަކާއެކުއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ ކޯވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރި މުއްތަދުގައި ކޮންމެހެން ރާއްޖެ އަންނަން ޖެހޭ ފަރާތްތަށް ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން ޙާއްޞަ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި އުޞޫލު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދުން ފެށިގެން ބާތިލް ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އެމްޕްލޮއިމެންޓް އެޕްރޫވަލްގެ ދަށުން ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް ހާއްސަ ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މީގެ ހަތަރު ވަރަކަށް މަސް ކުރިން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމާ އެކުގަ އެވެ. މި ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ކުރިން އޮތް ގޮތަށް މި ބަދަލުކުރީ މިއަދު ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާ އެކުގަ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!