ރާއްޖެއަށް 189.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ލިބިއްޖެ

ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތުގައި ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުން މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 2،9 ބިލިއަން ރުފިޔާ (189.5 މިލިއަން ޑޮލަރު)ގެ އެހީ ދީފި އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ހަ އިދާރާ އަކުން ވަނީ ރާއްޖެއަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދީފައެވެ. މީގެ ތެރޭ ލޯނާއި ހިލޭ އެހީ ހިމެނެ އެވެ.

ރާއްޖެއަށް މާލީ އެހީ ދިން އިދާރާތައް:

ވޯލްޑް ބޭންކް

ޑޮލަރުބާވަތްތަފްސީލް
1050% ލޯނު – %50 ހިލޭ އެހީބަޖެޓް ސަޕޯޓު
12.850% ލޯނު – %50 ހިލޭ އެހީވަޒީފާ އަށް އަސަރު ކުރި މީހުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމަށް 
7.350% ލޯނު – %50 ހިލޭ އެހީކޮވިޑް19 އިިމަޖެންސީ ހެލްތް ރެސްޕޮންސް މަސައްކަތަށް
0.95100% ހިލޭ އެހީޓެސްޓް ކިޓާއި ލެބޯޓްރީ އިކުއިޕްމެންޓް ގަތުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ޕެންޑެމިކް ފައިނެންޝަލް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭ.ޑީ.ބީ)

ޑޮލަރުބާވަތްތަފްސީލް
5050% ލޯނު – %50 ހިލޭ އެހީކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ އިޖުތިމާއީ އަދި އިގްތިސޯދީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް
1.3ފަންނީ އެހީ އަދި ހިލޭ އެހީޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް އަދި ގްރާންޓު

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް

ޑޮލަރުބާވަތްތަފްސީލް
20ލޯނު ކްރިޓިކަލް ކެއާ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމަށާއި ފްރަންޓްލައިން ހެލްތް ކެއާ ވޯކަރުންގެ ސަލާމަތަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަދި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑައިގްނޯޯސްޓިކް ކެޕސިޓީ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް
15.05ހިލޭ އެހީ އަދި ލޯނުއެސްޓީއޯއަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައާއި ބޭހާއި ކާބޯތަކެތި އަދި މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓް ގަތުމަށް
0.59ލޯނުރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ އައިސީޔޫތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ އިކުއިޕްމެންޓު ހޯދުމަށް

އިންޓަނެޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑު (އައިއެމްއެފް)

ޑޮލަރުބާވަތްތަފްސީލް
28.9އިންޓަރެސްޓް ފްރީ ލޯނުރާއްޖޭގެ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމެންޓް އަށް އެހީވުމަށް

އޮޕެކް ފަންޑް ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް

ޑޮލަރުބާވަތްތަފްސީލް
20ލޯނުޕީއެސްއައިޕީ ޕްރިގްރާމުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް 

ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް

ޑޮލަރުބާވަތްތަފްސީލް
22.6ލޯނުފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ
ވިޔަފާރިތަކަށް ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!