ޒަކާތް ބެހީ އިންސާފަށް ނޫންކަމަށް މަޖިލީހުން ނިންމައިފި

ޒަކާތް ހައްގުވާ ފަގީރުންގެ ލިސްޓްގައި ޖެހެން މި އަހަރު ހުޅުވާނުލައި ޒަކާތް ބަހާފައިވަނީ އެންމެ އިންސާފުން ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

އެގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ މި އަހަރު ޒަކާތް ބެހުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ފާސްކޮށްގެންނެވެ. އެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރީ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 58 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަހާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އެކުލަވައިލި ފަގީރުންގެ ލިސްޓަށެވެ. އެ މައްސަލާގައި އޭރުވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔައީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ.

ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ހަސަން ޝިޔާން ހުށަހަޅުއްވައިގެން އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީން ބެލި މައްސަލާގައި ބުނެފައި ވަނީ ފިތުރު ޒަކާތަކީ ވަކި މުއްދަތެއްގައި އޭގެ ހައްގުވެރިންނާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކަށްވާއިރު، މި އަހަރު ލިސްޓަށް ބަދަލުގެނައުމަކާ ނުލައި، ޒަކާތް ބެހުމުން ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މި އަހަރު ޒަކާތް ބެހުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތް އިސްލާހު ކުރުމަށް ވެސް ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ފިތުރު ޒަކާތް ބެހުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ލިސްޓު މުރާޖައާކުރުން މުހިންމުކަމަށް ވެސް ކޮމެޓީން ބުނެފައިވެ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ލިސްޓަށް ޒަކާތް ބަހަން ނިންމި ސަބަބެއް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި، ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި ފޯމް ފުރަން ބައެއް މީހުންނަށް އުނދަގޫވެ، ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ނުބިދާނެތީ ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!