ސީއެސްސީގެ މެންބަރުކަމުން ޝަހީގު ވަކިކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ނުދެއްވި ހަމައެކަނި މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަހީގު، އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

އޭނާ ވަކިކުރަން ފާސްކުރީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 48 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ޝަހީގުއާއެކު، ސީއެސްސީގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ޝަމީމާއި ނައިބު ރައީސް ޝަހީދު މުހައްމަދާއި މެމްބަރު ޒަކަރިއްޔާ ހުސައިން ވެސް ވަކިކުރަން މިއަދު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމުގެ ކުރިން ޝަހީގު ފިޔަވައި އެހެން ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން މަޖިލީހުގައި ވޯޓާ ހަމައަށް ދާކަށް ނުޖެހުނެވެ.

ސީއެސްސީގެ ހަތަރު މެމްބަރުންގެ އިތުރުން މި ސަރުކާރުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު އެ ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މެމްބަރު ފާތިމަތު އާމިރާ ވެސް ވަކިކުރަން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅި އެވެ. އެކަމަކު އެ ހުށަހެޅުން ފާހެއް ނުވި އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!