ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް

ބިދޭސީންގެމައްސަލަޔަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް މިހާރުން މިހާރަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި، އެމީހުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި، ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ކުރިމަތިލާ މައްސަލަ ކުށްވެރި ކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަލީމް (ދޮން ބިލަތް) ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލާގައި ވަނީ ރާއްޖެއަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެތެރެވެފައިވާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ އަވަސް އަދި ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުންނާއި ދައުލަތުން ކުރުމަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

ރާއްޖެއަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެތެރެވެފައިވާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބިދޭސީން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވާނެ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ކުރިމަތިލައި ބައެއް މީހުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދޭން ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުން ދިއުމަކީ މަޖިލީހަށް އެ ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ހަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ކުއްލި ދެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ. މިއީ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި މި ގޮތަށް ދެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. ކުއްލި ދެ މައްސަލަ އޮތުމުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކުއްލި މައްސަލަ ކަނޑައެޅީ ގުރުއަތު ނަގައިގެންނެވެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި އެ ކަން ކުރުމަށް އޮންނަ ގޮތެވެ.

ގުރުއަތުން ހޮވިފައި ވަނީ މެންބަރު ހަލީމް ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ އެވެ. އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ބަލައިގަނެ ބަހުސަށް ހުޅުވާލަން ފާސްކުރީ 35 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން ނުފެންނަ ކަމަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ވޯޓެއް ނުދެއްވަ އެވެ.

ކުއްލި މައްސަލައަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަލީމް ވިދާޅުވީ މިއީ ހައްސާސް މައްސަައެއް ކަމަށާއި، މިދިޔަ ހަތް އަހަރު ތެރޭގައި މިކަން ހައްދުފަހަނަ އަޅާގޮސްފައި ވާކަމަށެވެ. 

ހަލީމް ވިދާޅުވީ އިމިގްރޭޝަންގައި ހުންނަ ޕައިސިސް ސިސްޓަމަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ 60 ފަރާތެއް ތިބޭކަމަށާއި، އަދި އެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ގަވައިދުގައި އޮންނަނީ އެ ސިސްޓަމަށް ވަނުމަށް ދެ މީހަކަށް ހުއްދަ ދިނުމަށްކަން ހަލީމް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ފަރާތްތައް ގޮތް ހުސްވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ހަލީމް ވިދާޅުވީ ކާނެ ގޮތެއްނެތި އެފަރާތްތައް ގޮތް ހުސްވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް އިންސާނަކު މިވަރަށް ދަށްކޮށްލެވިގެންނުވާނެ ކަމަށް ހަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ. 

ހަލީމް ވިދާޅުވީ މިކަން މިހިސާބަށް ގޮސްފައިވަނީ މީގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަންގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ އިހުމާލުން ކަމަށާއި، އެ ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ފުރިހަމަމ ތަހުގީގެއް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ހަލީމް ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބިދޭސީން ލައްވާ ގައުމު ހަލަބޮލި ކުރަން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

ހަލީމް ވިދާޅުވީ ބޯޑަރުތައް ބަންދުވެފައި އޮތް ވަގުތެއްގައި ވެސް ބިދޭސީން އެމީހުންގެ ގައުމަށް ފޮނުވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތަކީ ބުރަ، ބޮޑު މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ. 

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!