މާލޭ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

މާލޭ ގެސްޓް ހައުސްއަކުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މާލޭ ހެންވޭރު ގެއެއްގައި ހުއްދަ ނުނަގާ ހިންގަމުންދާ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި މީހަކު ނިޔާވެފައި އޮތްކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ. މިއަދު 17:51 ހާއިރު ހުށަހެޅުނު މިމަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން މިހާރު ގެންދަވަނީ ސީންގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ނިޔާވެފައިވަނީ އިންޑިއާ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!