ޕީޖީ ގެ ސްޓާފެއްވެސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެ އޮފީސް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަން ޖެހުމުން މިއަދު ބާއްވަން އޮތް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހެއްވަނީ ކެންސަލް ކުރަން ޖެހިފައެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު ކޯވިޑް-19 ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނީ ރޭ ކަމަށް އެއޮފީހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!