އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ހަތް ދައުވާގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ބާއްވަނީ

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދެ ދައުވާއަކާއެކު ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ހަތް ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިަދު ކުރިއަށް ގެންދަން ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މި ޝަރީއަތް މިއަދު ބާއްވަން ހަމަ ޖައްސާފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ވީޑިއޯ ކޮންފަަރެންސް މެދުވެރިކޮށެވެ. މިއަޑު އެހުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެންދުރުފަހު 13.00 ގައިއެވެ.

އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދެ ދައުވާއަކާއި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ހޯދާދިނުމުގެ ދައުވާއަކާއި ދައުވާ އަކާއި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ ދައުވާއެއް ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދެ ދައުވާއަކާއި ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ދައުވާވެސް ދައުލަތުން ވަނީ އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!