ކެނޑިޑޭޓަކު ނިޔާވުމާގުޅިގެން އޭނާގެ ނަން ލިސްޓުން އުނިކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓަކު ނިޔާވުމާގުޅިގެން އޭނާގެ ނަން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓުން އުނިކޮށްފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ، ހދ.ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ގޮނޑީގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓަކު ނިޔާވެގެން ކެނޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓުން އޭނާގެ ނަން އުނިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އޭނާއަކީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރި ހދ.ހަނިމާދޫ؛ ފިޔާތޮށިގެ ޙުސްނުބާން ޢަބްދުއްރަޙްމާނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބގައި ވާދަކުރި އިތުރު 4 ކެނޑިޑޭތެއްގެ ނަންވެސް ވަނީ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓުން އުނިކޮށްފައެވެ. އެއީ ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔަ 4 ކެނޑިޑޭޓެކެވެ. ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔައީ ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރި 2 ކެނޑިޑޭޓަކާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓަކާއި، އަމިއްލަ ކެނޑިޑޭޓެކެވެ.

އެ 4 ކެނޑިޑޭޓުން ނަކީ

  • އިބްރާހީމް ސާއިލް، ނަސީމީވިލާ ށ.މިލަންދޫ
  • ސަޢުދު މުޙައްމަދު، ވެލިދޫގެ ނ. މަގޫދޫ
  • ޙަލީމަތު ފިޢުނާ، ސޯސަންވިލާ ނ.ފޮއްދޫ
  • އަޙްމަދު ޢާޞިފް (އަންމަޑޭ)، އިވްނިންގހައުސް ހދ. ނޭކުރެންދޫ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް، ނަން އަނބުރާ ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލީ މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަދުވަހުއެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް 12 ކެނޑިޑޭޓުންވަނީ ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ. މީއޭގެ ތެރެއިން 8 ކެނޑިޑޭޓުންނަކީ އަންހެނުންނެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިޚާބަށް ޖުމްލަ 2434 މީހުންވަނީ ކުރިމަތިލާފައެވެ. ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުކުރަން ޖެހޭނީ 980 ކައުންސިލަރުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!