މިމަހުގެ 10 ހިސާބުގައި މާރުކޭޓް ހުޅުވޭނެ: ޝަމާއު

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ލޯކަލް މާރުކޭޓު މި މަހުގެ 10 ހާ ހިސާބުގައި ހުޅުވޭވަރު ވާނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

ކުރިން މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ހުޅުވަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަމާއު ވިދާޅުވީ، ލޯކަލް މާރުކޭޓް ނުހުޅުވި ލަސްވަމުންދަނީ ގައިޑްލައިންއަށް ނުފެތޭތީކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެކަންކަން އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، މިމަހުގެ 10 ހިސާބުގައި މާރުކޭޓް ހުޅުވޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަމާއު ވިދާޅުވީ މާރުކޭޓް ހުޅުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް މިހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޤަވައިދާއި ޙިލާފަށް ހުރި ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓް ނުހުޅުވި ނަމަވެސް އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވުމުގެ ސަބަބުން ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓާއި މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވައި އަންނަނީ ޙިދުމަތްދެމުންނެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!