ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތަށް ބިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޙަރަދުކޮށްފި

ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ކުރަމުން ދާ މަސައްކަތަށް މިހާތަނަށް ބިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ޙަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ޢާންމުކުރާ “ވީކްލީ ކޯވިޑް-19 ސްޕެންޑިން” ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން، މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޯވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރޭ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލްކޮށް މިބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް، 1028.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. މިއީ އޭގެ ކުރީ ހަފްތާއާ އަޅާބަލާއިރު %5.4 އިތުރު އަދަދެކެވެ.

މިހާތަނަށް ކޯވިޑް-19ގެ ޙާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައިވަނީ ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ، އެންޑީއެމްއޭގެ މަސައްކަތްތަކަށާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާތެރޭ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް ހޯދުމަށް 13.2 މިލިއަން ރުފިޔާވަނީ ޙަރަދުކޮށްފައެވެ.

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ، އެންޑީއެމްއޭގެ މަސައްކަތް ތަކަށް 665.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފައެވެ. އަދި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ 162.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފައެވެ.

ކޯވިޑް-19 އަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ހޭދައިން އެންމެ ބޮޑު ޙަރަދެއް ހިނގާފައިވަނީ މިބައްޔަށް ފަރުވާ ކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި، ޓެސްޓު ކިޓާއި ޕީޕީއީ ހޯދުމަށްކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ހާމަވެއެވެ. އެގޮތުން މި ތަކެތި ހޯދަން މިހާތަނަށް 478.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކުރައްވާފައެވެ.

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމަށާއި، ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކާއި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދަނީ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް މިކަމަށްވަނީ 194.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުފައެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!