IruOnline

މެމްބަރުންގެ އަނބިންނާއި ފިރިންގެ މާލީ ބަޔާން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޙުގެ މެމްބަރުންގެ ދަރިންނާއި އަނބިން ނުވަތަ ފިރިންގެ މާލީ ބަޔާން އާންމުކޮށް، އަނބިން ނުވަތަ ފިރިންގެ މާލީ ބަޔާންތައްވެސް ހުށަހަޅާތާ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވަންޖެހޭގޮތަށް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މިމައްސަލަ އާއްމު ކޮމިޓީއަށް ހުށައަޅުއްވާފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީޙުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދެވެ. މިމައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 62 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

މާލީ ބަޔާން އާންމުނުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަށް ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފްވަނީ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ، މި އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވަނީ މެމްބަރުންގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ބަޔާން ނުވަތަ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާތާ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ފޮނުވާންވާނެކަމަށެވެ. މި އިސްލާހު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ 65 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއިއެކުގައެވެ.

އާންމު ކޮމިޓީއަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ މެމްބަރުންގެ އަނބިން ނުވަތަ ފިރިންނާއި ދަރިންގެ މާލީ ބަޔާން އާންމު ނުކުރުމަށެވެ. މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދު މިހާރު ބުނާގޮތުން މެމްބަރުންނާއި މެމްބަރުންގެ އަނބިން ނުވަތަ ފިރިންނާއި 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ މާލީ ބަޔާން މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމަށް ހުށަހެޅުމުން މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމު ކުރަންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

ކޮމިޓީގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި މެމްބަރުން ވަނީ މިގޮތަށް މިކަން ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ މާލީބަޔާން އާންމުނަށް ފެންނަން ހުންނާނޭހެން އާންމުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކަމާއިބެހޭ ވަކި އިދާރާއަކުން އެމައުލޫމާތެއް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަން ކުރެވޭނެގޮތް ހެދުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އާންމު ކޮމިޓީގައިވަނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އެބޭފުޅުންގެ ދަރިންނާއި އަނބިން ނުވަތަ ފިރިންގެ މާލީ ބަޔާން އާންމުނުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާއި ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި މުވައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އެބޭފުޅުން ދެކޭގޮތް އޮޅުންފިލުވާފައެވެ.

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!