250 މީހުން ކަނޑުމަގުން މާދަމާ އިންޑިއާއަށް ގެންދަނީ

ކަނޑުމަގުން އިންޑިއާ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެންދިއުމަށް ބާއްވާ ފަސްވަނަ ދަތުރަށް، އިންޑިއަން ނޭވީގެ މަނަވަރު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ކަނޑުމަގުން މީހުން ގެންދިއުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަނަކީ، ދިވެހި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެވެ.

އައި.އެން.އެސް އައިރަވަތު ރާއްޖޭގައި މިހާރު ބަނދަރުކޮށްފައި ވާއިރު އިންޑިއާގެ 250 ރައްޔިތުން ގޮވައިގެން މާދަމާ އެމަނަވަރު ފުރާނެއެވެ. މި ދަތުރު ކުރާނީ މާލެއިން އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންއަށެވެ.

މިގޮތަށް ގެންދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި އުޅެމުން އަންނަ މީހުންނާއި، އަތޮޅުތަކުން ތިބި އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށްދަނީ ފުރުސަތުދެމުންނެވެ. މިހާތަނަށް އިންޑިއާގެ 2000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެންގޮސްފައެވެ..

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!