މައްކާގެ މިސްކިތްތައް މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ބަންދު ކޮށްފައިވާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ މައްކާގެ މިސްކިތްތައް ތިން މަހަށް ފަހު މާދަމާ (21 ޖޫން، އާދީއްތަ) ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ސައުދީ ސްޓޭޓް ޓީވީއާއި ހަވާލާދީ އޭއެފްޕީ ބުނެފިއެވެ.

މައްކާގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކުން ނިންމާފައި މިވަނީ، އެ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރިތާ ތިންވަރަކަށް މަސްވެފައި ވަނިކޮށެވެ. މި ނިންމުމާއެކު މުސްލިމުންގެ މުޤައްދަސް މަސްޖިދުލް ޙަރަމް ވެސް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ސައުދީގެ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އާއި ހަވާލާދީ އެޤައުމުގެ ސްޓޭޓް ޓީވީ ޗެނަލަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މައްކާއިން ބަންދުކޮށްފައިވާ މިސްކިތްތައް ހިމެނޭހެން މުސްލިމުންގެ 1500 އަށްވުރެ ގިނަ ބިނާ އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުމަށް މިހާރު އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އެ ޗެނަލުން ވަނީ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުމަށް ތައްޔާރުވެ، މައްކާގެ ބައެއް މިސްކިތްތައް ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯވެސް އާންމުކޮށްފައެވެ.

މައްކާގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލުމަށް ނިންމާފައި މިވަނީ، ޖުލައި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ފެށޭ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގެ ދުވަސްވަރާއި ވެސް ދިމާކޮށެވެ. ނަމަވެސް ޤައުމުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ހައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ވެއެވެ.

މައްކާގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލަން ހަމަޖެހިފައި މިވަނީ، މިދިޔަ މޭއި މަހުގެ ތެރޭގައި ސައުދީގެ އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ވަނިކޮށެވެ. މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލިނަމަވެސް، ޖަމާޢަތް ހެދުމުގައި އާއި މިސްކިތްތަކުގައި އުޅޭއުޅުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކެއް ސައުދީ ސަރުކާރުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުތަކާއެކު މައްކާގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވާލާއިރު، ސައުދީން ކޮވިޑް-19 އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެޤައުމުން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވެސް އިތުރު 4301 މީހަކު މި ބައްޔަށް އަލަށް ފައްސިވެ، ބަލީގައި 45 މީހަކު މަރުވެފައި ވެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!