ބަލި މީހުން އުފުލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާލައިފި

ކޯވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގަައި ވައިގެމަގުންނާއި ކަނޑުމަގުން ބަލިމީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އުސޫލެއް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެޗް.ޕީ.އޭއިން އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފައިވަނީ އެ އުސޫލަކީ މެޑިކަލް އިމާޖެންސީ އެއް ދިމާވާ ހާލުގައި ވައިގެ މަގުންނާއި ކަނޑުގެ މަގުން އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ބަލިމީހާ ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ހާމަކުރުމަށް އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލެކެވެ. އެ އުސޫލުގައި ކަނޑު އުޅަނދުތަކާއި ސީޕްލޭން އަދި މަތިންދާ ބޯޓުގައި ބަލި މީހުން އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ގެންދާނެ ގޮތް އެ އުސޫލުގައި އާންމުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެޗް.ޕީ.އޭގެ އުސޫލުގައިވާގޮތުން ފެން ނުވަތަ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނަމަ ދަތުރުވެރިން އުޅަނދަށް އެރުމުގެ ކުރިން ސީޓް ކުރިމަތީ ޕޮކެޓުގައި ނުވަތަ ސީޓްމަތީގައި އެތަކެތި ބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ދަތުރުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ދަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ނުބެހެއްޓުމަށާއި، މިގޮތަށް ބަހައްޓަންޖެހިއްޖެނަމަ ލެމިނޭޓްކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށާއި، ކޮންމެ ދަތުރަކަށްފަހު އެތަކެތި ސެނިޓައިޒް ކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ބެހެއްޓުމަކީވެސް އެދެވިގެންވާކަމެއްކަމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަލިމީހާގެ އެހީތެރިޔާއާއި ސިއްޙީ ހިދުމަތްތެރިޔާއާއި، ބަލިމީހާވެސް މާސްކު އެޅޭ ޙާލަތުގައި އޮތްނަމަ ސަރޖިކަލް މާސްކް އަޅަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި އުޅަނދަށް އަރައިފައިބާއިރު އަތް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށްޓަކާ އަތްދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ނުވަތަ އުޅަނދުގައި ސެނިޓައިޒަރ ބަހައްޓަންވެސް ޖެހޭނެއެވެ.

ސީޕްލޭގައި ބަލިމީހުން ގެންދާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ބުނެފައިވަނީ ބަލިމީހާ ދަތުރުކުރާއިރު ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިޔާގެ އިތުރުން އެހެން އެއްވެސް މީހަކު ދަތުރު ނުކުރުމަށެވެ.

ބަލިމީހާ ބައިންދަން ވާނީ އުޅަނދުގެ ފަހަތު ސީޓުތަކުގައި ކަމަށްވެސް އެ އުސޫލުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މަތިންދާ ބޯޓުގައި ބަލި މީހާ ގެންދާއިރު އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނީ ތަފާތުކޮށެވެ. އެގޮތުން ބަލި މީހާ މަތިންދާ ބޯޓުން ގެންދާއިރު ބަލިމީހާއާއި އެހީތެރިޔާ އާއި އެކީގައި ދަތުރުކުރާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިޔާގެ އިތުރުން އެހެން ދަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާނަމަ ބަލި މީހާ ބައިންދަން ވާނީ ފަހަތު ސީޓުގައެވެ. އަދި ފަހަތު ސީޓު ވަށައިގެން ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ދެ ސީޓު ހުސްކުރަން އުސޫލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ދަތުރުވެރިން ބޯޓަށް އަރުވާނީ ބަލިމީހާއާއި އެހީތެރިޔާއާއި އެކީގައި ދަތުރުކުރާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިޔާއަށް ވުރެ ކުރީން ކަމަށްވެސް އުސޫލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!