އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ޢާންމު ޙިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރައްވާ ފަސް ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެމްޓީޑީސީއިން ބުނީ ކުރިއަށްއޮތް ދައުރަށް އެމްޓީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ޢާންމު ޙިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަސް ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދުން ފެށިގެން ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެމްޓީޑީސީގެ ފަންސާސް ޙިއްސާ އޮތް ޙިއްސާދާރެއް ކަމުގައިވުމާއި ތަޢުލީމީ، އަދި ތަޖުރިބާގެ ޤާބިލްކަން ހުރި ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ 2 ބޯޑަށްވުރެ ގިނަ ބޯޑުގައި ނުހިމެނުމާއި 18 އަހަރު ވެފައިވާ ދިވެއްސަކަށްވުން ހިމެނެއެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ހުށައެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރިހަކީ 8 ޖުލައިއެވެ. ފޯމު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެމްޓީޑީސީގެ އޮފީހަށް ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10 އަކުން މެންދުރު 12 އަށް ހުށައެޅޭނެއެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!