އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދުމަށްހުރި ދަތިތަކަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދަން ހުށައެޅި ގަރާރު ބަލައިގެންފި

އަންހެނުންނާމެދު ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލައި، ގާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަކަން ކަށަަވަރުކޮށްދިނުމަށް، ހުރި ދަތިިތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ބެލުމަށް ޕާލަމެންޓްރީ އިންކުއަރީއެއް ހަދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބުދުﷲ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފިއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގެ މަޖިލީހުގައި ކުރާ ދެވަނަ ޕާލިމެންޓްރީ އިންކުއަރީ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ހުށަހެޅުއްވި އެ ގަރާރު ތަޅުމަށް ބަލައިގަންނަން ފާސްކުރީ 71 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ގަރާރު ބަލައިގަންނަން ނުފެންނަ ކަމަށް އެއްވެސް މެންބަރަކު ވޯޓެއް ނުދެއްވަ އެވެ. އެ ގަރާރުގައިވާ އިންކުރައިރީ ކުރަން ފޮނުވާފައިވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީއަށެވެ.

އީވާގެ އެ ގަރާރުގައި ބުނާ ގޮތުން، އަންހެނުންނާ މެދު ކުރޭ ނޭދެވޭ ތަފާތު ކުރުންތަކާއި އަންހެނުންނަށް ކުރެވޭ ތަފާތު އެކި އަނިޔާތައް ނައްތާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި އަމަލު ކުރާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިކަން އެ އިންކުއަރީން ދެނެގަންނަން ޖެހޭނެ އެވެ.

ޕާލިމެންޓްރީ އިންކުއަރީ ނިމުމަށް ފަހު، އެ ކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް އެ ކޮމިޓީގެ ރިކޮމެންޑޭޝަންސްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ތަޅުމަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ވެސް ގަރާރުގައި ގޮވާލާފައިވެ އެވެ.

މި ގަރާރު މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ތަޅުމަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން އީވާ ވިދާޅުވީ އަންހެނުންގެ ހިމާޔަތާ ގުޅުން ހުރި އެތައް ގާނޫނެއް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއިން އެއްވެސް ގާނޫނަކަށް އަމަލު ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ޝަރީއަތާ ހަމައަށް މަދު މައްސަލައެއް ދާއިރު، މައްސަލަ ސާބިތު ކުރާ މިންވަރު ވެސް ވަރަށް މަދު ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!