އިންޓަނެޓުގެ އަގުބޮޑުވުމާއި ސްޕީޑް ދަށްވުމަކީ އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން އޮތް ގޮންޖެހުމެއް: މިނިސްޓަރު

އިންޓަނެޓުގެ އަގުބޮޑުވުމާއި ނެޓުގެ ސްޕީޑް ދަށްވުމަކީ އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން އޮތް ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ)ގައި މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑުގެ ހާލަތު އައިސް ބޯމަތިވިއިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރީން ތިބީ އެފަދަ ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވެގެން ނޫން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށެވެ.

ގޭގައި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވާދިނުމުގައި ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ އިންޓަނެޓުގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި ކަނެކްޓިވިޓީ ސްލޯވުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމުގެ އިތުރުން ސްކޫލުގެ މާހައުލުން ދަސްވާ އެހެނިހެން ކަންކަން މި ދުވަސްވަރު ކުދިންނަށް ދަސްވެފައިނުވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެއީ ކުދިންނަށްވެސް ލިބޭނެ ދެރައެއް ކަމަށެވެ.

Switch to latin

ތާނަ ލެޓިން އިން ލިޔުއްވާ!